Malaysia, đất nước của một nền văn hóa đa dạng là kết quả phía sự hòa hợp văn hóa Mã Lai, Trung Quốc, Ấn Độ và nền văn hóa bản địa Orang Asli. Malaysia, đất nước từ những xa lộ và những tòa cao ốc bây chừ đại.